Appointment of Clerk/RFO to the Council/Penodi Clerc/RFO i'r Cyngor.

Recruiter
CCA
Location
Aberdovey, Gwynedd
Salary
.
Posted
02 Oct 2019
Closes
31 Oct 2019

Appointment of Clerk/RFO to the Council.
Part time – Tuesday to Thursday
10.00 to 14.00 £14.20 per hour
Aberdyfi Community Council is regarded throughout Gwynedd
as forward thinking and energetic in its delivery of service to the
community. If you believe that you can help us deliver timely,
quality and innovative services to our local community whilst
engaging with local residents and stakeholders,
this position is for you.
As Responsible Financial Officer (RFO) you will ensure that all
legal, financial and other governing provisions relating to the
council are observed, all council meetings are properly
administered and decisions effectively implemented whilst
developing positive working partnerships with key local and
regional organisations.
Highly motivated, you will bring sound leadership,
administrative, communication, IT, financial, organisational,
numerical and analytical skills, and be flexible in your approach.
You will also be expected to adopt a flexible ‘hands on’
approach and demonstrate high levels of interpersonal skills.
The post will involve attendance at monthly evening meetings
and occasional events organised by the Council.
If you are interested in this position, please send a brief letter
of introduction and CV to Neil Storkey on
aberdyficouncil@btconnect.com,
or, for an informal chat, call
the Council office on 01654 767816,
Tuesday to Thursday,
between 10.00 and 13.00.
Closing date for applications: October 14th 2019


Penodi Clerc/RFO i'r Cyngor.
Rhan amser ‐ dydd Mawrth i ddydd Iau
10.00 i 14.00 £14.20 yr awr
Mae Cyngor Cymuned Aberdyfi yn cael ei ystyried ledled
Gwynedd yn flaengar ac yn egnïol wrth ddarparu gwasanaeth i'r
gymuned. Os ydych chi'n credu y gallwch chi ein helpu i
ddarparu gwasanaethau amserol, o ansawdd ac arloesol i'n
cymuned leol wrth ymgysylltu â thrigolion a rhanddeiliaid lleol,
mae'r swydd hon ar eich cyfer chi.
Fel Swyddog Ariannol Cyfrifol (RFO) byddwch yn sicrhau bod yr
holl ddarpariaethau cyfreithiol, ariannol a llywodraethol eraill
sy'n ymwneud â'r cyngor yn cael eu dilyn, bod holl gyfarfodydd
y cyngor yn cael eu gweinyddu'n briodol a bod
penderfyniadau'n cael eu gweithredu'n effeithiol wrth
ddatblygu partneriaethau gweithio cadarnhaol gyda sefydliadau
lleol a rhanbarthol allweddol.
Gyda chymhelliant uchel, byddwch yn dod â sgiliau arwain,
gweinyddol, cyfathrebu, TG, ariannol, sefydliadol, rhifiadol a
dadansoddol cadarn, ac yn hyblyg yn eich dull gweithredu.
Bydd disgwyl i chi hefyd fabwysiadu dull ‘ymarferol’ hyblyg a
dangos lefelau uchel o sgiliau rhyngbersonol.
Bydd y swydd yn cynnwys mynychu cyfarfodydd nos misol a
digwyddiadau achlysurol a drefnir gan y Cyngor.
Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd hon, anfonwch lythyr
cyflwyno byr a CV at Neil Storkey ar
aberdyficouncil@btconnect.com,
neu, am sgwrs anffurfiol,
ffoniwch swyddfa'r Cyngor ar 01654 767816,
dydd Mawrth i
ddydd Iau, rhwng 10.00 a 13.00.
Dyddiad cau ceisiadau: Hydref 14eg 2019

Apply for Appointment of Clerk/RFO to the Council/Penodi Clerc/RFO i'r Cyngor.

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


4000 characters left

Marketing Communication

We'd love to send you information about Jobs and Services from New Job Today by email.

All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.


When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on New Job Today you agree to our terms and conditions and privacy policy. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.

Similar jobs

Similar jobs