Health, Safety & Environmental Officer/Swyddog Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol

3 days left

Location
Gwynedd
Salary
.
Posted
12 Feb 2021
Closes
04 Mar 2021

Health, Safety & Environmental Officer SALARY: S4 (SCP 26-28) (£30,451 – £32,234) LOCATION: - 1 of the following locations Bangor, Conwy, Halkyn, Newtown, Llandrindod Wells, Aberaeron Ensure compliance with regulations and best practice within Health, Safety and Environmental management by providing competent advice, carrying out audits and monitoring visits, investigating incidents as well as providing relevant training. Evaluate the impact of the Agency’s work on the environment and strive to reduce it as much as possible. There will also be an element of managing properties that the Agency has responsibility for, including arranging and monitoring contractors. If you have any specific queries relating to the above posts, please contact Elan Jones on 01286 685197. For these posts, the ability to communicate in both English and Welsh is desirable. Closing Date: 10.00 AM, Thursday 4th of March 2021 If you are successful to be short listed for an interview you will be contacted by E-MAIL using the address provided on your application form. You need to ensure that you check your E-MAIL regularly.

 

Swyddog Iechyd, Diogelwch ac Amgylcheddol CYFLOG: S4 (SCP 26-28) (£30,451 – £32,234) LLEOLIAD 1 o’r lleoliadau isod Bangor, Conwy, Halkyn, Newtown, Llandrindod Wells, Aberaeron Sicrhau cydymffurfiaeth gyda rheoliadau a’r arfer orau o fewn maes rheolaeth Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd drwy ddarparu cyngor cymwys, cynnal archwiliadau ac ymweliadau monitro, ymchwilio digwyddiadau yn ogystal a darparu hyfforddiant perthnasol. Gwerthuso effaith gwaith yr Asiantaeth ar yr amgylchedd ac ymdrechu i’w leihau gyn belled a sy’n bosibl. Bydd hefyd elfen o reoli safleoedd sydd yng ngofal yr Asiantaeth, gan gynnwys trefnu a monitro gwaith contractwyr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swyddi uchod, cysylltwch â Elan Jones ar 01286 685197. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol ar gyfer y swyddi hyn Dyddiad Cau : 10.00 AM, DYDD IAU, 4ydd o Fawrth Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidde