Rheolwr Swyddfa ac Uwch Swyddog Achos i Mabon Ap Gwynfor AS

Recruiter
Mabon Ap Gwynfor AS
Location
Dolgellau, Gwynedd
Salary
 £26,650 - £37,612 pro rata
Posted
04 Jun 2021
Closes
11 Jun 2021

 Rheolwr Swyddfa ac Uwch Swyddog Achos i Mabon Ap Gwynfor AS Ystod Cyflog: £26,650 - £37,612 pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio : 29.6 Lleoliad: Swyddfa Etholaeth Cyfeirnod:  MBS-013-21 Pwrpas y Swydd

Rheoli a chydgysylltu'r holl wasanaethau cymorth, gan gynnwys ymchwil, gweinyddiaeth a gwaith achos ar gyfer yr Aelod o’r Senedd. Bydd y tasgau allweddol yn cynnwys arwain ac ysgogi’r tîm o staff a rheoli cyllidebau a systemau swyddfa.

Prif ddyletswyddau:

1. Rheoli aelodau eraill o’r tîm sy'n atebol i’r Aelod o’r Senedd, gan gynnwys recriwtio a goruchwylio staff, rheoli perfformiad a materion eraill yn ymwneud â phersonél, a hynny yn ôl y galw

2. Rheoli systemau swyddfa, goruchwylio gweithgareddau'r swyddfa, trefnu'r llwyth gwaith, gan weithio'n agos gydag aelodau eraill o'r staff i greu tîm unedig.

3. Darparu cymorth ysgrifenyddol, gwaith achos, ymchwil a gweinyddol cynhwysfawr, yn ôl y galw;

4. Helpu i baratoi areithiau a chynnig cwestiynau llafar/ysgrifenedig i'w gofyn i Weinidogion ac uwch-wleidyddion eraill;

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

• Profiad o weithio'n effeithiol mewn swyddfa, gan gynnwys datrys materion cymhleth gyda synnwyr cyffredin a doethineb, yn ddelfrydol mewn amgylchedd gwleidyddol.
• Profiad o weithio mewn rôl gymharol yn ymdrin â gohebiaeth gymhleth, dyddiaduron a digwyddiadau a rhedeg swyddfa brysur
• Gwybodaeth am, a dealltwriaeth o, faterion sy'n berthnasol i'r ardal leol
• Dealltwriaeth o frwydro yn erbyn gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal, ac ymrwymiad i'r rheini ac i Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan.

Cymwysterau hanfodol

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
• Gymhwyster NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn Gweinyddu Swyddfa, Gwasanaeth Cwsmeriaid neu bwnc perthnasol.

 Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

Sylwch fod y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i'r rôl.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Mabon.Ap.Gwynfor@senedd.cymru

Dyddiad cau:  11 Mehefin 2021

Dyddiad cyfweliad: 21 Mehefin 2021

Office Manager and Senior Caseworker for Mabon Ap Gwynfor MS Salary Range £26,650 - £37,612

All new staff are expected to enter on the scale minimum of the appropriate pay band. Individual staff will, subject to satisfactory performance, move up the incremental scale one point at a time on the anniversary of their commencement of employment until they reach the scale maximum for their band.

Working Hours: 29.6  Permanent Location: Constituency Office Job Reference: MBS-013-21

Job Purpose: To manage and co-ordinate all support services, including communications, administration and casework for the Member of the Senedd. Key tasks will include leading and motivating the staff team and managing budgets and office systems.

Main Duties:

1. Manage other team members reporting to the Member of the Senedd, including the recruitment and supervision of staff, performance management and other personnel related issues as required.

2. Manage office systems, oversee office activities, organisation of workload, working closely with other staff members to provide a cohesive team approach

3. Provide a comprehensive secretarial, casework, research and administrative support service, as required.

4. Assist in the preparation of speeches and propose oral and/or written questions to Ministers and other senior politicians.

Essential Qualifications:

• Degree level or equivalent in a relevant subject or;
• NVQ Qualification level 3 or 4 or equivalent in Office Administration, Customer Service or a relevant subject.

Essential Knowledge and Experience:

• Experience of working effectively within an office environment, including resolving complex issues with tact and diplomacy, ideally in a political environment.
• Experience of a comparable role dealing with complex correspondence, diaries and events and running a busy office
• Knowledge and understanding of issues relevant to the local area
• Understanding of, and commitment to, combating discrimination and promoting the equality of opportunities and the Nolan Principles of Public Life

You are advised to read the full Job and Person Specification before applying for this post

Please note that this role is Welsh language essential.

For more information and to apply, please submit an application form to Mabon.Ap.Gwynfor@senedd.wales

Similar jobs

Similar jobs